شرکت ایران ناژو

                          در بدترین روزها امیدوار باش

            که همیشه زیباترین باران از سیاه ترین ابر می بارد